Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

czasem
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou vianiskowo niskowo
czasem
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vianiskowo niskowo

September 05 2019

czasem
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPuck152 Puck152
czasem
4277 6a07
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiskowo niskowo
czasem
Reposted fromDennkost Dennkost vianiskowo niskowo
czasem
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
czasem
0507 f66a 500
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
czasem
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
czasem
1274 c97b
Reposted fromdesinteressement desinteressement vianiskowo niskowo
czasem
6472 9a6e
Reposted fromzciach zciach vianiskowo niskowo
czasem
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiskowo niskowo
czasem
0812 2220
Reposted fromxawery xawery vianiskowo niskowo
czasem
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza vianiskowo niskowo
czasem
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major vianiskowo niskowo
czasem
4631 eabc
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
czasem
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
czasem
Wszystko jest coraz bardziej za późno.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromaleander aleander vianiskowo niskowo
czasem
4410 4b6c
Reposted fromteijakool teijakool vialogorea logorea
czasem
8233 8d8c
Reposted fromtichga tichga vianiskowo niskowo
czasem
1398 bde1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl