Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

czasem
3336 6d26
Reposted fromretro-girl retro-girl viagoodkarma goodkarma
czasem

March 06 2018

czasem
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum vianiedoskonalosc niedoskonalosc
czasem
5272 16c7 500
Reposted fromtichga tichga viaaskman askman
czasem
5668 a060 500
czasem
Reposted fromgruetze gruetze viapulczynski pulczynski
czasem
3487 d2d3 500
Reposted frommeem meem viarosses rosses

February 27 2018

czasem

February 25 2018

czasem
Ten, kto stale jest szczęśliwy, musi się często zmieniać.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaberewere berewere
czasem
2379 f39b 500
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc

February 23 2018

czasem
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
czasem
1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasleeplessy sleeplessy
czasem
czasem
1911 9ef2
Reposted fromnutt nutt viana-zakrecie na-zakrecie
czasem
2026 3a9d 500
Reposted fromowca owca viajazon jazon
czasem
czasem
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaastair astair
czasem
7052 5626 500
Reposted frompiehus piehus vialogorea logorea
czasem
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viarosses rosses
czasem
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl